Przejdź do treści

Rok 2023

Tytuł projektu: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Dom Pielgrzyma w Kodniu Sp. z o.o.

Projekt dofinansowany ze środków europejskich, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby RECT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki,

Ideą projektu jest transformacja energetyczna w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej,
a wartością dodaną promocja produkcji czystej energii, co jest zgodne z ponadnarodowymi działaniami na rzecz ochrony klimatu.
Cel główny: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwie Dom Pielgrzyma w Kodniu Sp. z o.o.
Cele rezultatu: zwiększona produkcja energii cieplnej i elektrycznej z instalacji wykorzystujących OZE.
Wskaźniki:
1. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok],
2. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok].
Cele produktu: Wzrost liczby przedsiębiorstw otrzymujących dotacje i wsparcie oraz zwiększona liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z OZE.
Wskaźniki:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI1) [szt.]
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI2) [szt.]
3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]
4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej [szt.].
Zadanie: Produkcja energii z OZE, działania: Budowa instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 49,28 kW.
Uruchomienie powietrznej pompy ciepła o mocy 29,90 kW. Termin wykonania: 2023.
Dzięki realizacji Projektu możliwa będzie promocja oszczędnego i efektywnego korzystania z energii jako wzorzec świadomej dbałości o środowisko wśród społeczeństwa, w tym wśród pracowników i użytkowników budynku.